en

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

opublikowana na stronie internetowej www.pbi.org.pl

Spis treści:

 1. Spis treści jest pusty, ponieważ nie wybrano stylów akapitu, które mają być w nim uwzględniane.

POLITYKA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej również: „PBI”), Al. Jerozolimskie, 65/79, 00-697 Warszawa jest administratorem danych osobowych.
 2. W swojej działalności szanujemy prywatność i kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i polskiego.
 3. Posiadamy wyznaczonego inspektora ochrony danych. Jest nim Krzysztof Mikulski – kontakt: krzysztof.mikulski(at)pbi.org.pl

II. DANE ZBIERANE W RAMACH NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

   1. W ramach naszej strony internetowej gromadzimy dane osobowe do celów badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę. W tym celu przetwarzamy następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

oznaczenia identyfikujące usługobiorcę;

   1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca;
   2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest poprawienie jakości świadczonych przez nas usług.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony przez użytkownika w ustawieniach stosowanej przez niego przeglądarki.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, a poprzez ustawienia cookies w stosowanej przeglądarce internetowej można ograniczyć zakres podawanych danych osobowych.

III. DANE ZBIERANE NA POTRZEBY WYSYŁKI NASZEGO NEWSLETTERA

 1. W celach marketingowych, w tym w celu wysyłki newslettera PBI, przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane będą przechowywane przez PBI przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej cofnięcia.

Podanie danych jest dobrowolne.

IV. DANE ZBIERANE NA POTRZEBY BADANIA GEMIUS/PBI

 1. W celu prowadzenia badania Internetu Gemius/PBI i opracowywania wyników badania jesteśmy administratorem danych osobowych panelistów tego badania. Dane te przetwarzamy w postaci spseudonimizowanej. Dane pozostałych osób, które przetwarzamy w ramach badania Gemius/PBI są przetwarzane w postaci zanonimizowanej, nie mają one więc charakteru danych osobowych.
 2. W ramach badania Gemius/PBI przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, login, e-mail, adres IP, płeć, wiek, wykształcenie, wysokość dochodu, miejsce zamieszkania, zawód, wielkość gospodarstwa domowego, dochód gospodarstwa domowego, aktywność w sieci Internet, posiadane urządzenia elektroniczne.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane będą przechowywane przez PBI przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej cofnięcia.

Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Odbiorcami danych osobowych zbieranych na potrzeby nadania Gemius/PBI mogą być wspólnicy PBI.

V. DANE ZBIERANE DLA POTRZEB KONTAKTOWYCH

 1. Dla potrzeb kontaktu z osobami pracującymi lub współpracującymi z naszymi kontrahentami i klientami oraz potencjalnymi kontrahentami i klientami przetwarzamy następujące dane: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), stanowisko służbowe, inne dane znajdujące się w wiadomościach e-mail.
 2. Dane te będą przez nas przetwarzane w celach związanych z prowadzoną przez PBI działalnością, tj. w celu prawidłowego wykonywania umów zawieranych z klientami i kontrahentami PBI, co stanowi uzasadniony interes administratora danych.
 3. Dane będą przechowywane przez nas przez okres, w którym przez PBI lub inną stronę mogą być zgłaszane jakiekolwiek roszczenia związane ze umowami z klientami i kontrahentami PBI, których prawidłowemu wykonaniu dane miały służyć.

Dane zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, ze źródeł powszechnie dostępnych lub od klientów i kontrahentów PBI, w tym potencjalnych klientów i kontrahentów PBI.

VI. OCHRONA PRZED ROSZCZENIAMI

 1. Dane osobowe zebrane przez nas w ramach wszystkich pozostałych procesów przetwarzania opisanych w niniejszej Polityce Prywatności mogą być przez nas przetwarzane także w celu dochodzenia naszych należności oraz w  celu ustalenia odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony prawnie interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami osób trzecich. Dane w tym celu mogą być przechowywane przez okres 6 lat od końca roku, w którym zostały zebrane.
 1. VII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH PROCESÓW PRZETWARZANIA

Przy każdym przetwarzaniu danych osobowych stosujemy obowiązujące przepisy prawa.

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od nas dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. W przypadku przetwarzania danych w ramach procesów, o których mowa w częściach II, V i VI niniejszej Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych w ramach procesów, o których mowa w częściach III i IV niniejszej Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi pracownicy i współpracownicy, obsługująca nas firma IT, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, księgowe lub kadrowe, banki obsługujące PBI, podmioty z grup WordPress, Google i home.pl oraz inni nasi dostawcy oprogramowania. W związku z powyższym, możliwe, że dane zostaną przekazane do państwa trzeciego. W tym przypadku zapewniamy, że przekazanie odbędzie się do państwa, które zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony lub podmiot, do którego dane są przekazywane zapewni odpowiednie zabezpieczenia, egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony prawnej, w tym w szczególności ochronę w ramach programu Privacy Shield.

Wykonanie praw osoby, której dane dotyczą może odbyć się poprzez zgłoszenie żądania z wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych:

 1. Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie, 65/79,

00-697 Warszawa

tel.: + 48 22 630 02 68

fax.: + 48 22 630 02 69

 1. W sprawach mniejszej wagi możliwe jest przesłanie informacji za pomocą wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej biuro@pbi.org.pl, jeśli nie ma wątpliwości co do tożsamości osoby, żądającej podjęcia określonych działań.
 2. Dokładamy starań, aby termin realizacji wniosku nie przekraczał 30 dni od otrzymania żądania.
 3. Stosujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych.
 4. Stworzyliśmy i wdrożyliśmy procedury mające na celu realizację uprawnień osoby, której dane dotyczą, jak również zapoznaliśmy z nimi naszych pracowników i współpracowników. Procedury te są zgodne z przyjętymi standardami i obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana adekwatnie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa.

W celu uzyskania aktualnej informacji o stosowanych przez nas zasadach prosimy o systematyczne przeglądanie niniejszej strony.

POLITYKA DOTYCZĄCA COOKIES (TZW. CIASTECZEK)

Właścicielem serwisu www.pbi.org.pl (dalej: „Serwis”) jest spółka Polskie Badania Internetu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,  Al. Jerozolimskie 65/79/11.31, 00-697 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000026069, NIP 525-21-89-123, kapitał zakładowy w wysokości 583 600 zł.

Serwis używa plików cookies (tzw. „ciasteczek”), niewielkich plików tekstowych zawierających dane informatyczne. Pliki cookies zapisywane są przez Serwis za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon) Użytkownika Serwisu.

Stosowane przez Serwis pliki cookies są bezpieczne dla Użytkowników Serwisu. Nie jest możliwe przedostanie się za ich pośrednictwem wirusów bądź innego złośliwego oprogramowania do urządzeń końcowych Użytkowników. Pliki te w żaden sposób nie identyfikują danych osobowych Użytkowników Serwisu, nie są również szkodliwe dla urządzeń końcowych Użytkowników, nie wywołują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę.

Serwis korzysta z internetowego narzędzia Google Analytics, służącego do analizy statystyk serwisów WWW, w szczególności służącego do generowania raportów związanych ze zbieraniem danych dotyczących ruchu internetowego.

Większość przeglądarek internetowych posiada domyślnie wybraną opcję akceptowania plików cookies. Za wprowadzenie zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies  odpowiada jej Użytkownik. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w ten sposób, aby wyłączyć obsługę plików cookies, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies może negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze stron Serwisu.

 • W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik i postąpić zgodnie z instrukcjami:

a) Internet Explorer 8:

 • w głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno: „Narzędzia”, następnie „Opcje internetowe” i „Prywatność”,
 • w obszarze „Ustawienia” przesuwamy suwak maksymalnie w górę – w ten sposób  zablokujemy wszystkie pliki cookies,

klikamy przycisk „OK”.

 • b) Google Chrome:
 • w głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę „Ustawienia Gogle Chrome”,

wybieramy zakładkę „Ustawienia”, a następnie „Pokaż ustawienia zaawansowane”,

 • w sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji „Pliki cookie” zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki Cookiem i dane z witryn innych firm”,

na koniec wybieramy przycisk: „Gotowe”.

c) Mozilla Firefox:

 • W głównym oknie programu klikamy na „Narzędzia”, następnie: „Opcje internetowe” i „Prywatność”,
 • wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik),
 • klikamy przycisk „OK”,

d) Opera:

 • w menu przeglądarki klikamy na „Ustawienia, „Preferencje”, „Zaawansowane”,
 • w zakładce „Zaawansowane” klikamy na „Ciasteczka”,

zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”,

klikamy przycisk „OK”,

 • e) Safari:

w menu rozwijanym Safari należy wybrać „Preferencje” i kliknąć ikonę „Bezpieczeństwo”

 • następnie należy wybrać poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki Cookie”,

f) urządzenia mobilne:

Android,

Safari,

Windows Phone,

Blackberry.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne strony internetowe należy się z regulaminami i politykami prywatności tam ustalonymi, gdyż zapisy niniejszej Polityki Prywatności odnoszą się wyłącznie Serwisu oraz działalności PBI.
 1. PBI oświadcza, że treści dostępne w Serwisie nie mają charakteru bezprawnego, a PBI posiada wszelkie prawa do ich rozpowszechniania.
 1. PBI zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością jego modernizacji lub rozbudowy.

PBI sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: [data]