en

Przedstawiciele mediów oczekują partnerskiej współpracy z KRRiT

Przedstawiciele mediów oczekują partnerskiej współpracy z KRRiT

Przedstawiciele nadawców telewizyjnych, radiowych oraz wydawców internetowych nadal podtrzymują swoją wolę współpracy z KRRiT nad stworzeniem wspólnego badania mediów. Oczekują jednak szerszego udziału i partnerskiej współpracy w realizacji projektu.

7 czerwca 2019 w siedzibie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) odbyło się kolejne spotkanie poświęcone postępowi prac w projekcie badania mediów realizowanym przez zespół Telemetria Polska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego skupieni w ramach grup Media Owners Committees (MOC), organizacji branżowych (SAR i Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA), Instytutu Łączności i SGH, a także firm PBS (realizującej badanie pilotażowe) i Synerise. Podczas spotkania KRRIT przedstawił status prac w projekcie. Przedstawiciele mediów przygotowali szereg uwag i pytań odnośnie strategii oraz założeń projektu, formy współpracy KRRiT z rynkiem, a także finansowania i komunikacji w projekcie.

Pierwszym dyskutowanym podczas spotkania tematem była strategia projektu. Przedstawiciele spółek mediowych uważają, że nadal jej brakuje: KRRiT nie zdefiniowała założeń i kryteriów oceny projektu, nie stworzyła docelowego planu i harmonogramu działań, nie określiła obszarów mediów i sposobów ich mierzenia. Powinno to być zrobione jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac pilotażowych i we współpracy z przedstawicielami rynku. Przedstawiciele mediów zwrócili też uwagę, że za każdym razem na spotkaniach statusowych KRRiT przedstawia mocno zmodyfikowany plan i harmonogram projektu, co wprowadza chaos w realizowane prace, a także uniemożliwia ocenę postępów.

Drugim z dyskutowanych obszarów była forma współpracy i model finansowania badania. KRRiT podkreśliła, że chce współpracować docelowo tylko z organizacją typu JIC (Joint Industry Committee). Ma ona zostać zainicjowana przez regulatora i wspierana przez przedstawicieli mediów i innych organizacji branżowych. Jej zadaniami będą nadzór nad badaniem i zapewnienie długofalowego finansowania. Zanim powstanie JIC, KRRiT zapowiedziała powołanie zespołów eksperckiego, naukowego i klienckiego, które mają współpracować z zespołem Telemetrii Polskiej (co ogłoszono w komunikacie z 7.06.2019). 

Przedstawiciele spółek mediowych z rynków internetowego, telewizyjnego i radiowego wolą pozostać przy obecnej formie współpracy. Skupili się oni w ramach trzech grup typu MOC, które oczekują regularnych spotykań z KRRiT.

Grupy nadawców naturalnie zintegrowały się w ramach prac nad definiowaniem założeń badań mediów. Próba stworzenia na siłę JIC, a także budowy innych zespołów, jest działaniem na chwilę obecną niepotrzebnym. Nie wiadomo, kiedy powstanie JIC. Natomiast KRRiT może korzystać z wiedzy eksperckiej i pełnego zaangażowania poszczególnych grup nadawców, czego niestety nie robi. Zamiast tworzyć kolejne struktury, lepiej pozwolić przedstawicielom rynku na pełne włączenie się w prace komitetu sterującego projektem i dołączenie do grup projektowych.

Paweł Laskowski, MOC Internet

Trzecim dyskutowanym obszarem był budżet projektu. Przedstawiciele mediów zostali zaskoczeni brakiem szczegółowych danych finansowych dotyczących realizowanych prac. Wcześniej KRRiT komunikowało wydanie 15 mln w ubiegłym roku oraz plan wydania 40 mln w bieżącym roku. W trakcie spotkania 7 czerwca 2019 r. KRRiT podała zupełnie inne dane – do tej pory wydano 2 mln, a planowane na ten rok jest wydanie 20 mln.

Przedstawiciele spółek mediowych i KRRiT dyskutowali również o zapewnieniu sprawnej komunikacji w projekcie. W odpowiedzi na wyrażane wcześniej oczekiwania, KRRiT zapewniła, że w ciągu około dwóch tygodni uruchomi serwis internetowy, bazę dokumentów, regularną wysyłkę newsletterów i narzędzie do pracy grupowej.

Jeśli konsultacje z rynkiem mają przebiegać sprawnie, oczekujemy także wglądu w dokumentację projektową i poszczególne etapy realizacji prac, co wielokrotnie wcześniej zgłaszaliśmy, na razie niestety bez rezultatu.

Przemysław Demianowski, MOC Radio

Przedstawiciele mediów oczekiwali też rozszerzenia zakresu konsultowanych spraw.

Przykładowo, dyskusji wymagała realizacja całego badania pilotażowego: od wyboru podwykonawców i urządzeń pomiarowych, po dobór próby. Rola przedstawicieli mediów została jednak sprowadzona do samego opiniowania stworzonego przez SGH na zlecenie KRRiT kwestionariusza, przy czym status uwag i materiałów przekazanych do KRRiT pozostał nieznany. Przedstawiciele projektu Telemetria Polska korzystają z uwag nadawców w dowolny sposób, bez partnerskiej współpracy.

Przemysław Broniszewski, MOC TV

Pomimo kilkugodzinnych rozmów, nadal istnieje szereg kluczowych z perspektywy mediów elementów, które ze względu na formułę spotkania nie zostały na nim poruszone lub gruntownie przedyskutowane. Należy do nich m.in. z góry przyjęte przez KRRiT założenie oparcia panelu na reprezentacji gospodarstw domowych, do którego przedstawiciele mediów mają szereg zastrzeżeń.

Konstrukcja i założenia próby mają fundamentalne znaczenie dla jakości badania i uzyskanych wyników.

Michał Gawryszewski, MOC Internet

Przedstawiciele mediów podtrzymują wolę dalszej współpracy z KRRiT nad projektem badania mediów. Nadal deklarują współpracę, ale oczekują od KRRiT relacji opartej na partnerskich zasadach, zapewniających realny wpływ na prace zespołu Telemetria Polska. Wiąże się to z przekazywaniem dokumentacji projektowej, a także transparentnym dostępem do kluczowych danych.

Niezależnie od prac prowadzonych przez Telemetria Polska, przedstawiciele mediów planują wypracować standard badania mediów, który po akceptacji wszystkich stron przedłożą jako wspólną rekomendację.

W porozumieniu,
MOC TV
MOC Radio
MOC Internet