Działalność międzynarodowa

MIA Project

Brakuje wspólnego mianownika, umożliwiającego wiarygodne i skuteczne przeliczanie wskaźników, którymi mierzony jest internet. Dane pochodzące z różnych źródeł są zbierane przy pomocy odmiennych metodologii. Tak otrzymane dane nie pozwalają na dokonywanie wiarygodnych pomiarów i agregacji. Dlatego też powołano Measurment of Interactive Audience Project (MIA Project). Przedsięwzięcie mające na celu stworzenie pierwszego narzędzia porównywania narodowych standardów mierzenia widowni internetu.

MIA Project to wspólna inicjatywa narodowych organizacji IAB Europe, IAB Chile, IAB Australia, IAB US, IAB Canada oraz organizacji EIAA (European Interactive Advertising Association).  W projekcie aktywny udział bierze PBI, występując jako przedstawiciel IAB Polska, współfinansującego przedsięwzięcie.

Projekt zakłada porównanie metodologii pomiarów site-centric, badań user-centric oraz rozwiązań łączących obie metody, którym jest np. Megapanel PBI/Gemius. Ma on za zadanie stworzenie międzynarodowych standardów na bazie lokalnych i międzynarodowych doświadczeń w pomiarach rynku internetowego. MIA Project ma pomóc w przeliczaniu wartości, przy uwzględnieniu obowiązujących metodologii. Mówiąc obrazowo, nie będzie wprowadzać wspólnej „waluty” a udostępnieni „tablicę przeliczania walut”, dzięki której każdy zainteresowany będzie mógł przeliczyć swój sposób pomiaru na ten obowiązujący w innym kraju.

Zarówno w Polsce, jak i na świecie funkcjonuje wiele definicji pozornie tożsamych, niemniej różnie opisujących pojęcia, które określają. Często dochodzi do zamiennego wykorzystywania pojęć oznaczających odmienne wartości - np. Real User (RU) oraz Unique User (UU). RU oznacza liczbę fizycznych osób, korzystających z sieci. Natomiast UU to liczba plików cookies, które w żaden sposób nie odpowiadają liczbie RU. Wymienne używanie tych pojęć prowadzi do powstawania wielu nieścisłości. Ich wyeliminowaniu ma pomóc MIA Project, popierany przez uczestników branży internetowej, przekonanych, że stosowanie wystandaryzowanych wskaźników jest podstawą rozwoju rynku internetowego.