en

Definicje i wskaźniki

Definicje używane w badaniu Gemius/PBI

Użytkownik (real user)
estymowana liczba osób, którzy wykonali w danym miesiącu przynajmniej jedną odsłonę w Internecie
Odsłona
wczytanie dokumentu www z wybranej witryny internetowej widziane jako odwołanie do specjalnego skryptu badawczego udostępnianego przez Gemius SA.
Czas
czas mierzony w sekundach pomiędzy odsłonami
Wizyta
seria odsłon na danej witrynie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut

Wskaźniki

Wskaźniki podstawowe
Użytkownik (real user)
estymowana liczba internautów z wybranej grupy celowej, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranym węźle w danym miesiącu
Odsłona
liczba odsłon wygenerowanych przez wybraną grupę celową na wybranych węzłach w wybranym okresie czasu
Czas
suma czasów spędzonych przez użytkowników (real user) na wybranym węźle; wskaźnik ten podawany jest w godzinach i obejmuje tylko czas trwania odsłon krajowych
Wizyta
stosunek liczby użytkowników, którzy dokonali przynajmniej jednej odsłony na wybranym węźle w wybranym okresie czasu do całkowitej liczby internautów w miesiącu, do którego należy wybrany okres czasu
Wizyta
liczba wizyt wygenerowanych przez użytkowników na wybranych węzłach w określonym przedziale czasowym
Wizyta
rodzaj analizowanej treści – witryna, serwis, agregat lub grupa witryn, aplikacja
Wizyta
unikalny identyfikator węzła

Średnie

Średnia liczba odsłon na użytkownika
liczba odsłon na wybranym węźle wygenerowana przez przeciętnego użytkownika z wybranej grupy celowej w wybranym okresie czasu
Średni czas na użytkownika
całkowity czas jaki przeciętny użytkownik z wybranej grupy celowej spędził na wybranym węźle w wybranym okresie czasu
Średni czas trwania wizyty
średni czas trwania wizyty dla wybranego węzła w określonym przedziale czasowym
Średni czas odsłony
średni czas pomiędzy dwoma odsłonami w ramach jednej wizyty wygenerowany przez wybraną grupę celową na wybranych węzłach w wybranym okresie czasu
Średni czas uruchomienia na użytkownika
średni czas na użytkownika, w którym wybrana aplikacja była uruchomiona na komputerach użytkowników w danej grupie celowej w zdefiniowanym czasie
Średnia liczba wizyt na użytkownika
średnia liczba wizyt wygenerowanych przez użytkownika należącego do wybranej grupy celowej na wybranym węźle w określonym przedziale czasowym

Dopasowanie

Dopasowanie użytkowników
stosunek liczby użytkowników grupy celowej do liczby wszystkich użytkowników na wybranym węźle w wybranym okresie czasu
Dopasowanie odsłon
stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez grupę celową do liczby odsłon wygenerowanych przez wszystkich użytkowników na wybranym węźle w wybranym okresie czasu
Dopasowanie czasu
stosunek czasu, jaki użytkownicy z wybranej grupy celowej spędzili na wybranym węźle w określonym przedziale czasowym

Współoglądalność

Współoglądalność
liczba użytkowników, którzy byli na każdym z wybranych węzłów w wybranym czasie
Współoglądalność %
udział liczby użytkowników, którzy byli na każdym z wybranych węzłów w wybranym okresie czasu, do liczby wszystkich użytkowników, którzy byli na wybranym węźle w wybranym okresie czasu
Maksymalna współoglądalność
liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł oraz przynajmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów w zdefiniowanym czasie
Maksymalna współoglądalność %
stosunek liczby użytkowników, którzy odwiedzili dany węzeł oraz przynajmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów w zdefiniowanym czasie do liczby użytkowników, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym czasie

Udział

Udział użytkowników
stosunek liczby użytkowników grupy celowej danego węzła do liczby użytkowników grupy celowej wybranych węzłów w wybranym okresie czasu, podany w procentach
Udział odsłon
stosunek liczby odsłon wygenerowanych na wybranym węźle przez użytkowników z grupy celowej do liczby odsłon wygenerowanych na wybranych węzłach przez użytkowników grupy celowej w wybranym okresie czasu, podany w procentach
Udział czasu
stosunek czasu spędzonego przez grupę celową na wybranym węźle do łącznego czasu spędzonego na wybranych węzłach przez użytkowników grupy celowej w wybranym okresie czasu, podany w procentach

Affinity Index

Affinity Index
stosunek wartości dopasowania użytkowników grupy celowej dla wybranego węzła, w określonym okresie do wartości dopasowania użytkowników grupy celowej dla całego internetu (wszystkich witryn objętych badaniem)

Możliwe jest również przedstawienie affinity index względem grupy referencyjnej. Wskaźnik ten określony jest mianem „względne”

Wskaźniki dla aplikacji

Uruchomiane aplikacje
liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie.
Użytkownicy i uruchomione aplikacje
suma liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie oraz liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie
Czas uruchomienia
czas, w którym wybrana aplikacja była uruchomiona na komputerach użytkowników w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie; wskaźnik ten jest wyrażony w godzinach
Uruchomiane aplikacje %
stosunek liczby użytkowników z danej grupy celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie do liczby wszystkich internautów z danej grupy celowej
Użytkownicy i uruchomione aplikacje %
stosunek sumy liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w zdefiniowanym okresie oraz liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces danej aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich internautów z danej grupy celowej