en

Definicje i wskaźniki

Definicje używane w badaniu Gemius/PBI

Użytkownik
osoba, która korzystała ze stron www za pomocą komputera przynajmniej raz w ciągu miesiąca.
Odsłona
zdarzenie polegające na wyświetleniu w przeglądarce użytkownika strony internetowej. Zdarzenie to jest przyporządkowane do adresu URL, pod którym nastąpiło wyświetlenie.
Czas
czas mierzony w sekundach pomiędzy odsłonami danego użytkownika w danej wizycie lub sesji.
Wizyta
seria odsłon na danej domenie, pomiędzy którymi nie wystąpiła przerwa dłuższa niż 30 minut

Wskaźniki

Wskaźniki podstawowe
Użytkownicy (real users)
liczba użytkowników Internetu w danej grupie celowej, którzy odwiedzili (wygenerowali co najmniej jedną odsłonę) wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten odnosi się do rzeczywistej liczby osób, a nie komputerów, plików cookie czy adresów IP.
Odsłony
liczba zdarzeń polegających na wyświetleniu przez użytkowników w zdefiniowanym okresie, strony w przeglądarce internetowej lub nowych treści w aplikacji internetowej.
Czas
czas spędzony przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach.
Zasięg wśród internautów
stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie celowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

Średnie

Średni czas na użytkownika
średni czas spędzony przez użytkownika w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie.
Średni czas trwania odsłony
średni czas pomiędzy dwiema kolejnymi odsłonami wygenerowanymi przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie.
Średnia liczba wizyt na użytkownika
średnia liczba wizyt przechodzących przez wybrany węzeł(y), wygenerowanych przez użytkownika w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie.
Średni czas uruchomienia na aplikację
średni czas na każdą aktywną aplikację, w którym wybrana aplikacja(e) była aktywna (uruchomiona) na komputerach użytkowników w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie.

Dopasowanie

Dopasowanie użytkowników
stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby użytkowników, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie odsłon
stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle (węzłach) w zdefiniowanym okresie do całkowitej liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.
Dopasowanie czasu (względne)
stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie do całkowitego czasu spędzonego przez użytkowników w zdefiniowanej grupy referencyjnej na wybranym węźle(ach) w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

Współoglądalność

Współoglądalność
liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili każdy z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie.
Współoglądalność (%)
stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili każdy z zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.
Maksymalna współoglądalność
liczba użytkowników z danej grupy celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł w określonym przedziale czasowym, oraz co najmniej jeden z pozostałych wybranych węzłów.
Maksymalna współoglądalność (%)
stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł oraz przynajmniej jeden z pozostałych zaznaczonych węzłów w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

Udział

Udział użytkowników
stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili dany węzeł w zdefiniowanym okresie do liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili co najmniej jeden z wybranych węzłów w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.
Udział odsłon
stosunek liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na danym węźle w zdefiniowanym okresie do liczby odsłon wygenerowanych przez użytkowników w danej grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.
Udział czasu
stosunek czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na danym węźle w zdefiniowanym okresie do czasu spędzonego przez użytkowników w danej grupie celowej na wszystkich wybranych węzłach w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik te wyrażony jest w procentach.

Affinity Index

Affinity Index wśród internautów
stosunek wartości dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla wybranego węzła(ów), w zdefiniowanym okresie do wartości dopasowania użytkowników w danej grupie celowej, dla całego Internetu (wszystkich witryn objętych badaniem), w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.

Możliwe jest również przedstawienie affinity index względem grupy referencyjnej. Wskaźnik ten określony jest mianem „względne”

Wskaźniki dla aplikacji

Uruchomiane aplikacje
liczba użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces(y) danej(ych) aplikacji w zdefiniowanym okresie.
Użytkownicy i uruchomione aplikacje
suma liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie oraz liczby uruchomień danej(ych) aplikacji w zdefiniowanym okresie przez użytkowników w danej grupie celowej.
Czas uruchomienia
czas, w którym wybrana aplikacja(e) była aktywna (uruchomiona) na komputerach użytkowników w danej grupie celowej w zdefiniowanym okresie. Wskaźnik ten wyrażony jest w godzinach.
Uruchomiane aplikacje (%)
Stosunek liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomiony proces(y) danej(ch) aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie celowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.
Użytkownicy i uruchomione aplikacje (%)
Stosunek sumy liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy odwiedzili wybrany węzeł(y) w zdefiniowanym okresie oraz liczby użytkowników w danej grupie celowej, którzy mieli uruchomione proces(y) danej(ch) aplikacji w zdefiniowanym okresie, do liczby wszystkich użytkowników Internetu w danej grupie celowej, w danym miesiącu. Wskaźnik ten wyrażony jest w procentach.